شرح عملکرد واحدهای شهرداری بابلسر

واحد ساختمانی - تعداد پروانه و پایان کار صادر شده

واحد ساختمانی - تعداد پروانه و پایان کار صادر شده

واحد ممیزی - گزارش عملکرد به روزرسانی اطلاعات املاک شهر

واحد ممیزی - گزارش عملکرد به روزرسانی اطلاعات املاک شهر

واحد فنی و عمرانی - پروژه های انجام شده و در حال اجرا سال 1401

واحد فنی و عمرانی - پروژه های انجام شده و در حال اجرا سال 1401

واحد ماده صد - تعداد جلسات کمیسیون ماده صد

واحد ماده صد - تعداد جلسات کمیسیون ماده صد

واحد انبار - تعداد سند های ثبت شده

واحد انبار - تعداد سند های ثبت شده

سازمان آتش نشانی - گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابلسر

سازمان آتش نشانی - گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابلسر

واحد روابط عمومی - گزارش عملکرد سامانه 137

واحد روابط عمومی - گزارش عملکرد سامانه 137

واحد اصناف - گزارش عملکرد واحد اصناف

واحد اصناف - گزارش عملکرد واحد اصناف

واحد درآمد - گزارش عملکرد واحد درآمد

واحد درآمد - گزارش عملکرد واحد درآمد

واحد نوسازی - گزارش عملکرد واحد نوسازی

واحد نوسازی - گزارش عملکرد واحد نوسازی